#31455
yamayasu
参加者

各バージョンで動作確認を行いました。

v22.2.12 → OK
v22.3.0 → OK
v22.4.0 → OK
v22.4.2 → OK
v22.5.0 → NG
v23.0.4 → NG
v23.0.5(最新版) → NG
————————————-
v23.0.901(v23.1 preview 1) → NG
v23.0.902(v23.1 preview 2) → OK
v23.0.903(v23.1 preview 3) → OK
v23.0.916(v23.1 preview 16) → OK

v22.5.0で動作不良になり、v23.1 preview2 で修正されているようなので、v22.4.2まで戻して、v23.1のリリースまで待つことにします。