#7701
obott
メンバー

中に入っている全ての文字コードです。

0x0D0A,0x8140,0x8141,0x8142,0x8143,0x8144,0x8145,0x8146,0x8147,0x8148,0x8149,0x814A,0x814B,0x814C,0x814D,0x814E,
0x814F,0x8150,0x8151,0x8152,0x8153,0x8154,0x8155,0x8156,0x8157,0x8158,0x8159,0x815A,0x815B,0x815C,0x815D,0x815E,
0x815F,0x8160,0x8161,0x8162,0x8163,0x8164,0x8165,0x8166,0x8167,0x8168,0x8169,0x816A,0x816B,0x816C,0x816D,0x816E,
0x816F,0x8170,0x8171,0x8172,0x8173,0x8174,0x8175,0x8176,0x8177,0x8178,0x8179,0x817A,0x817B,0x817C,0x817D,0x817E,
0x8180,0x8181,0x8182,0x8183,0x8184,0x8185,0x8186,0x8187,0x8188,0x8189,0x818A,0x818B,0x818C,0x818D,0x818E,0x818F,
0x8190,0x8191,0x8192,0x8193,0x8194,0x8195,0x8196,0x8197,0x8198,0x8199,0x819A,0x819B,0x819C,0x819D,0x819E,0x819F,
0x81A0,0x81A2,0x81A3,0x81A4,0x81A5,0x81A6,0x81A7,0x81A8,0x81A9,0x81AA,0x81AB,0x81AC,0x81B8,0x81BA,0x81BB,0x81BD,
0x81BE,0x81BF,0x81C8,0x81C9,0x81CA,0x81CB,0x81CC,0x81DB,0x81DC,0x81DD,0x81DE,0x81DF,0x81E0,0x81E1,0x81E2,0x81E3,
0x81E5,0x81E6,0x81E7,0x81F0,0x81F1,0x81F2,0x81F3,0x81F4,0x81F5,0x81F6,0x81F7,0x81FC,0x824F,0x8250,0x8251,0x8252,
0x8253,0x8254,0x8255,0x8256,0x8257,0x8258,0x8260,0x8261,0x8262,0x8263,0x8264,0x8265,0x8266,0x8267,0x8268,0x8269,
0x826A,0x826B,0x826C,0x826D,0x826E,0x826F,0x8270,0x8271,0x8272,0x8273,0x8274,0x8275,0x8276,0x8277,0x8278,0x8279,
0x8281,0x8282,0x8283,0x8284,0x8285,0x8286,0x8287,0x8288,0x8289,0x828A,0x828B,0x828C,0x828D,0x828E,0x828F,0x8290,
0x8291,0x8292,0x8293,0x8294,0x8295,0x8296,0x8297,0x8298,0x8299,0x829A,0x829F,0x82A0,0x82A1,0x82A2,0x82A3,0x82A4,
0x82A5,0x82A6,0x82A7,0x82A8,0x82A9,0x82AA,0x82AB,0x82AC,0x82AD,0x82AE,0x82AF,0x82B0,0x82B1,0x82B2,0x82B3,0x82B4,
0x82B5,0x82B6,0x82B7,0x82B8,0x82B9,0x82BA,0x82BB,0x82BC,0x82BD,0x82BE,0x82BF,0x82C0,0x82C1,0x82C2,0x82C3,0x82C4,
0x82C5,0x82C6,0x82C7,0x82C8,0x82C9,0x82CA,0x82CB,0x82CC,0x82CD,0x82CE,0x82CF,0x82D0,0x82D1,0x82D2,0x82D3,0x82D4,
0x82D5,0x82D6,0x82D7,0x82D8,0x82D9,0x82DA,0x82DB,0x82DC,0x82DD,0x82DE,0x82DF,0x82E0,0x82E1,0x82E2,0x82E3,0x82E4,
0x82E5,0x82E6,0x82E7,0x82E8,0x82E9,0x82EA,0x82EB,0x82EC,0x82ED,0x82EE,0x82EF,0x82F0,0x82F1,0x8340,0x8341,0x8342,
0x8343,0x8344,0x8345,0x8346,0x8347,0x8348,0x8349,0x834A,0x834B,0x834C,0x834D,0x834E,0x834F,0x8350,0x8351,0x8352,
0x8353,0x8354,0x8355,0x8356,0x8357,0x8358,0x8359,0x835A,0x835B,0x835C,0x835D,0x835E,0x835F,0x8360,0x8361,0x8362,
0x8363,0x8364,0x8365,0x8366,0x8367,0x8368,0x8369,0x836A,0x836B,0x836C,0x836D,0x836E,0x836F,0x8370,0x8371,0x8372,
0x8373,0x8374,0x8375,0x8376,0x8377,0x8378,0x8379,0x837A,0x837B,0x837C,0x837D,0x837E,0x8380,0x8381,0x8382,0x8383,
0x8384,0x8385,0x8386,0x8387,0x8388,0x8389,0x838A,0x838B,0x838C,0x838D,0x838E,0x838F,0x8390,0x8391,0x8392,0x8393,
0x8394,0x8395,0x8396,0x839F,0x83A1,0x83A2,0x83A6,0x83A9,0x83AC,0x83AD,0x83AE,0x83B0,0x83B3,0x83B5,0x83B6,0x83BF,
0x83C0,0x83C1,0x83C2,0x83C3,0x83C4,0x83C5,0x83C6,0x83C7,0x83C8,0x83C9,0x83CA,0x83CB,0x83CC,0x83CD,0x83CE,0x83CF,
0x83D0,0x83D1,0x83D2,0x83D3,0x83D4,0x83D5,0x83D6,0x8440,0x8441,0x8442,0x8447,0x8448,0x8449,0x844B,0x844C,0x844E,
0x844F,0x8451,0x8453,0x8456,0x8458,0x847D,0x8480,0x8481,0x8487,0x848A,0x848B,0x848D,0x849F,0x84A0,0x84A1,0x84A2,
0x84A3,0x84A4,0x84A5,0x84A6,0x84A7,0x84A8,0x84A9,0x84AA,0x84AD,0x84AF,0x8649,0x86A2,0x8740,0x8741,0x8742,0x8743,
0x8744,0x8745,0x8746,0x8747,0x8748,0x8749,0x874A,0x874B,0x874C,0x874D,0x874E,0x874F,0x8750,0x8751,0x8752,0x8753,
0x8754,0x8755,0x8756,0x8757,0x8758,0x8759,0x875A,0x875B,0x875C,0x875D,0x8760,0x8762,0x8763,0x8764,0x8765,0x8766,
0x8767,0x8768,0x876F,0x8770,0x8771,0x8772,0x8773,0x8774,0x8775,0x8780,0x8781,0x8782,0x8784,0x8786,0x878A,0x878B,
0x8794,0x8798,0x8799,0x889F,0x88A0,0x88A1,0x88A2,0x88A3,0x88A4,0x88A5,0x88A6,0x88A7,0x88A8,0x88A9,0x88AA,0x88AB,
0x88AC,0x88AD,0x88AE,0x88AF,0x88B0,0x88B1,0x88B2,0x88B3,0x88B4,0x88B5,0x88B6,0x88B7,0x88B8,0x88B9,0x88BA,0x88BB,
0x88BC,0x88BD,0x88BE,0x88BF,0x88C0,0x88C1,0x88C2,0x88C3,0x88C4,0x88C5,0x88C6,0x88C7,0x88C8,0x88C9,0x88CA,0x88CB,
0x88CC,0x88CD,0x88CE,0x88CF,0x88D0,0x88D1,0x88D2,0x88D3,0x88D4,0x88D5,0x88D6,0x88D7,0x88D8,0x88D9,0x88DA,0x88DB,
0x88DC,0x88DD,0x88DE,0x88DF,0x88E0,0x88E1,0x88E2,0x88E3,0x88E4,0x88E5,0x88E6,0x88E7,0x88E8,0x88E9,0x88EA,0x88EB,
0x88EC,0x88ED,0x88EE,0x88EF,0x88F0,0x88F1,0x88F2,0x88F3,0x88F4,0x88F5,0x88F6,0x88F7,0x88F8,0x88F9,0x88FA,0x88FB,
0x88FC,0x8940,0x8941,0x8942,0x8943,0x8944,0x8945,0x8946,0x8947,0x8948,0x8949,0x894A,0x894B,0x894C,0x894D,0x894E,
0x894F,0x8950,0x8951,0x8952,0x8953,0x8954,0x8955,0x8956,0x8957,0x8958,0x8959,0x895A,0x895B,0x895C,0x895D,0x895E,
0x895F,0x8960,0x8961,0x8962,0x8963,0x8964,0x8965,0x8966,0x8967,0x8968,0x8969,0x896A,0x896B,0x896C,0x896D,0x896E,
0x896F,0x8970,0x8971,0x8972,0x8973,0x8974,0x8975,0x8976,0x8977,0x8978,0x8979,0x897A,0x897B,0x897C,0x897D,0x897E,
0x8980,0x8981,0x8982,0x8983,0x8984,0x8985,0x8986,0x8987,0x8988,0x8989,0x898A,0x898B,0x898C,0x898D,0x898E,0x898F,
0x8990,0x8991,0x8992,0x8993,0x8994,0x8995,0x8996,0x8997,0x8998,0x8999,0x899A,0x899B,0x899C,0x899D,0x899E,0x899F,
0x89A0,0x89A1,0x89A2,0x89A3,0x89A4,0x89A5,0x89A6,0x89A7,0x89A8,0x89A9,0x89AA,0x89AB,0x89AC,0x89AD,0x89AE,0x89AF,
0x89B0,0x89B1,0x89B2,0x89B3,0x89B4,0x89B5,0x89B6,0x89B7,0x89B8,0x89B9,0x89BA,0x89BB,0x89BC,0x89BD,0x89BE,0x89BF,
0x89C0,0x89C1,0x89C2,0x89C3,0x89C4,0x89C5,0x89C6,0x89C7,0x89C8,0x89C9,0x89CA,0x89CB,0x89CC,0x89CD,0x89CE,0x89CF,
0x89D0,0x89D1,0x89D2,0x89D3,0x89D4,0x89D5,0x89D6,0x89D7,0x89D8,0x89D9,0x89DA,0x89DB,0x89DC,0x89DD,0x89DE,0x89DF,
0x89E0,0x89E1,0x89E2,0x89E3,0x89E4,0x89E5,0x89E6,0x89E7,0x89E8,0x89E9,0x89EA,0x89EB,0x89EC,0x89ED,0x89EE,0x89EF,
0x89F0,0x89F1,0x89F2,0x89F3,0x89F4,0x89F5,0x89F6,0x89F7,0x89F8,0x89F9,0x89FA,0x89FB,0x89FC,0x8A40,0x8A41,0x8A42,
0x8A43,0x8A44,0x8A45,0x8A46,0x8A47,0x8A48,0x8A49,0x8A4A,0x8A4B,0x8A4C,0x8A4D,0x8A4E,0x8A4F,0x8A50,0x8A51,0x8A52,
0x8A53,0x8A54,0x8A55,0x8A56,0x8A57,0x8A58,0x8A59,0x8A5A,0x8A5B,0x8A5C,0x8A5D,0x8A5E,0x8A5F,0x8A60,0x8A61,0x8A62,
0x8A63,0x8A64,0x8A65,0x8A66,0x8A67,0x8A68,0x8A69,0x8A6A,0x8A6B,0x8A6C,0x8A6D,0x8A6E,0x8A6F,0x8A70,0x8A71,0x8A72,
0x8A73,0x8A74,0x8A75,0x8A76,0x8A77,0x8A78,0x8A79,0x8A7A,0x8A7B,0x8A7C,0x8A7D,0x8A7E,0x8A80,0x8A81,0x8A82,0x8A83,
0x8A84,0x8A85,0x8A86,0x8A87,0x8A88,0x8A89,0x8A8A,0x8A8B,0x8A8C,0x8A8D,0x8A8E,0x8A8F,0x8A90,0x8A91,0x8A92,0x8A93,
0x8A94,0x8A95,0x8A96,0x8A97,0x8A98,0x8A99,0x8A9A,0x8A9B,0x8A9C,0x8A9D,0x8A9E,0x8A9F,0x8AA0,0x8AA1,0x8AA2,0x8AA3,
0x8AA4,0x8AA5,0x8AA6,0x8AA7,0x8AA8,0x8AA9,0x8AAA,0x8AAB,0x8AAC,0x8AAD,0x8AAE,0x8AAF,0x8AB0,0x8AB1,0x8AB2,0x8AB3,
0x8AB4,0x8AB5,0x8AB6,0x8AB7,0x8AB8,0x8AB9,0x8ABA,0x8ABB,0x8ABC,0x8ABD,0x8ABE,0x8ABF,0x8AC0,0x8AC1,0x8AC2,0x8AC3,
0x8AC4,0x8AC5,0x8AC6,0x8AC7,0x8AC8,0x8AC9,0x8ACA,0x8ACB,0x8ACC,0x8ACD,0x8ACE,0x8ACF,0x8AD0,0x8AD1,0x8AD2,0x8AD3,
0x8AD4,0x8AD5,0x8AD6,0x8AD7,0x8AD8,0x8AD9,0x8ADA,0x8ADB,0x8ADC,0x8ADD,0x8ADE,0x8ADF,0x8AE0,0x8AE1,0x8AE2,0x8AE3,
0x8AE4,0x8AE5,0x8AE6,0x8AE7,0x8AE8,0x8AE9,0x8AEA,0x8AEB,0x8AEC,0x8AED,0x8AEE,0x8AEF,0x8AF0,0x8AF1,0x8AF2,0x8AF3,
0x8AF4,0x8AF5,0x8AF6,0x8AF7,0x8AF8,0x8AF9,0x8AFA,0x8AFB,0x8AFC,0x8B40,0x8B41,0x8B42,0x8B43,0x8B44,0x8B45,0x8B46,
0x8B47,0x8B48,0x8B49,0x8B4A,0x8B4B,0x8B4C,0x8B4D,0x8B4E,0x8B4F,0x8B50,0x8B51,0x8B52,0x8B53,0x8B54,0x8B55,0x8B56,
0x8B57,0x8B58,0x8B59,0x8B5A,0x8B5B,0x8B5C,0x8B5D,0x8B5E,0x8B5F,0x8B60,0x8B61,0x8B62,0x8B63,0x8B64,0x8B65,0x8B66,
0x8B67,0x8B68,0x8B69,0x8B6A,0x8B6B,0x8B6C,0x8B6D,0x8B6E,0x8B6F,0x8B70,0x8B71,0x8B72,0x8B73,0x8B74,0x8B75,0x8B76,
0x8B77,0x8B78,0x8B79,0x8B7A,0x8B7B,0x8B7C,0x8B7D,0x8B7E,0x8B80,0x8B81,0x8B82,0x8B83,0x8B84,0x8B85,0x8B86,0x8B87,
0x8B88,0x8B89,0x8B8A,0x8B8B,0x8B8C,0x8B8D,0x8B8E,0x8B8F,0x8B90,0x8B91,0x8B92,0x8B93,0x8B94,0x8B95,0x8B96,0x8B97,
0x8B98,0x8B99,0x8B9A,0x8B9B,0x8B9C,0x8B9D,0x8B9E,0x8B9F,0x8BA0,0x8BA1,0x8BA2,0x8BA3,0x8BA4,0x8BA5,0x8BA6,0x8BA7,
0x8BA8,0x8BA9,0x8BAA,0x8BAB,0x8BAC,0x8BAD,0x8BAE,0x8BAF,0x8BB0,0x8BB1,0x8BB2,0x8BB3,0x8BB4,0x8BB5,0x8BB6,0x8BB7,
0x8BB8,0x8BB9,0x8BBA,0x8BBB,0x8BBC,0x8BBD,0x8BBE,0x8BBF,0x8BC0,0x8BC1,0x8BC2,0x8BC3,0x8BC4,0x8BC5,0x8BC6,0x8BC7,
0x8BC8,0x8BC9,0x8BCA,0x8BCB,0x8BCC,0x8BCD,0x8BCE,0x8BCF,0x8BD0,0x8BD1,0x8BD2,0x8BD3,0x8BD4,0x8BD5,0x8BD6,0x8BD7,
0x8BD8,0x8BD9,0x8BDA,0x8BDB,0x8BDC,0x8BDD,0x8BDE,0x8BDF,0x8BE0,0x8BE1,0x8BE2,0x8BE3,0x8BE4,0x8BE5,0x8BE6,0x8BE7,
0x8BE8,0x8BE9,0x8BEA,0x8BEB,0x8BEC,0x8BED,0x8BEE,0x8BEF,0x8BF0,0x8BF1,0x8BF2,0x8BF3,0x8BF4,0x8BF5,0x8BF6,0x8BF7,
0x8BF8,0x8BF9,0x8BFA,0x8BFB,0x8BFC,0x8C40,0x8C41,0x8C42,0x8C43,0x8C44,0x8C45,0x8C46,0x8C47,0x8C48,0x8C49,0x8C4A,
0x8C4B,0x8C4C,0x8C4D,0x8C4E,0x8C4F,0x8C50,0x8C51,0x8C52,0x8C53,0x8C54,0x8C55,0x8C56,0x8C57,0x8C58,0x8C59,0x8C5A,
0x8C5B,0x8C5C,0x8C5D,0x8C5E,0x8C5F,0x8C60,0x8C61,0x8C62,0x8C63,0x8C64,0x8C65,0x8C66,0x8C67,0x8C68,0x8C69,0x8C6A,
0x8C6B,0x8C6C,0x8C6D,0x8C6E,0x8C6F,0x8C70,0x8C71,0x8C72,0x8C73,0x8C74,0x8C75,0x8C76,0x8C77,0x8C78,0x8C79,0x8C7A,
0x8C7B,0x8C7C,0x8C7D,0x8C7E,0x8C80,0x8C81,0x8C82,0x8C83,0x8C84,0x8C85,0x8C86,0x8C87,0x8C88,0x8C89,0x8C8A,0x8C8B,
0x8C8C,0x8C8D,0x8C8E,0x8C8F,0x8C90,0x8C91,0x8C92,0x8C93,0x8C94,0x8C95,0x8C96,0x8C97,0x8C98,0x8C99,0x8C9A,0x8C9B,
0x8C9C,0x8C9D,0x8C9E,0x8C9F,0x8CA0,0x8CA1,0x8CA2,0x8CA3,0x8CA4,0x8CA5,0x8CA6,0x8CA7,0x8CA8,0x8CA9,0x8CAA,0x8CAB,
0x8CAC,0x8CAD,0x8CAE,0x8CAF,0x8CB0,0x8CB1,0x8CB2,0x8CB3,0x8CB4,0x8CB5,0x8CB6,0x8CB7,0x8CB8,0x8CB9,0x8CBA,0x8CBB,
0x8CBC,0x8CBD,0x8CBE,0x8CBF,0x8CC0,0x8CC1,0x8CC2,0x8CC3,0x8CC4,0x8CC5,0x8CC6,0x8CC7,0x8CC8,0x8CC9,0x8CCA,0x8CCB,
0x8CCC,0x8CCD,0x8CCE,0x8CCF,0x8CD0,0x8CD1,0x8CD2,0x8CD3,0x8CD4,0x8CD5,0x8CD6,0x8CD7,0x8CD8,0x8CD9,0x8CDA,0x8CDB,
0x8CDC,0x8CDD,0x8CDE,0x8CDF,0x8CE0,0x8CE1,0x8CE2,0x8CE3,0x8CE4,0x8CE5,0x8CE6,0x8CE7,0x8CE8,0x8CE9,0x8CEA,0x8CEB,
0x8CEC,0x8CED,0x8CEE,0x8CEF,0x8CF0,0x8CF1,0x8CF2,0x8CF3,0x8CF4,0x8CF5,0x8CF6,0x8CF7,0x8CF8,0x8CF9,0x8CFA,0x8CFB,
0x8CFC,0x8D40,0x8D41,0x8D42,0x8D43,0x8D44,0x8D45,0x8D46,0x8D47,0x8D48,0x8D49,0x8D4A,0x8D4B,0x8D4C,0x8D4D,0x8D4E,
0x8D4F,0x8D50,0x8D51,0x8D52,0x8D53,0x8D54,0x8D55,0x8D56,0x8D57,0x8D58,0x8D59,0x8D5A,0x8D5B,0x8D5C,0x8D5D,0x8D5E,
0x8D5F,0x8D60,0x8D61,0x8D62,0x8D63,0x8D64,0x8D65,0x8D66,0x8D67,0x8D68,0x8D69,0x8D6A,0x8D6B,0x8D6C,0x8D6D,0x8D6E,
0x8D6F,0x8D70,0x8D71,0x8D72,0x8D73,0x8D74,0x8D75,0x8D76,0x8D77,0x8D78,0x8D79,0x8D7A,0x8D7B,0x8D7C,0x8D7D,0x8D7E,
0x8D80,0x8D81,0x8D82,0x8D83,0x8D84,0x8D85,0x8D86,0x8D87,0x8D88,0x8D89,0x8D8A,0x8D8B,0x8D8C,0x8D8D,0x8D8E,0x8D8F,
0x8D90,0x8D91,0x8D92,0x8D93,0x8D94,0x8D95,0x8D96,0x8D97,0x8D98,0x8D99,0x8D9A,0x8D9B,0x8D9C,0x8D9D,0x8D9E,0x8D9F,
0x8DA0,0x8DA1,0x8DA2,0x8DA3,0x8DA4,0x8DA5,0x8DA6,0x8DA7,0x8DA8,0x8DA9,0x8DAA,0x8DAB,0x8DAC,0x8DAD,0x8DAE,0x8DAF,
0x8DB0,0x8DB1,0x8DB2,0x8DB3,0x8DB4,0x8DB5,0x8DB6,0x8DB7,0x8DB8,0x8DB9,0x8DBA,0x8DBB,0x8DBC,0x8DBD,0x8DBE,0x8DBF,
0x8DC0,0x8DC1,0x8DC2,0x8DC3,0x8DC4,0x8DC5,0x8DC6,0x8DC7,0x8DC8,0x8DC9,0x8DCA,0x8DCB,0x8DCC,0x8DCD,0x8DCE,0x8DCF,
0x8DD0,0x8DD1,0x8DD2,0x8DD3,0x8DD4,0x8DD5,0x8DD6,0x8DD7,0x8DD8,0x8DD9,0x8DDA,0x8DDB,0x8DDC,0x8DDD,0x8DDE,0x8DDF,
0x8DE0,0x8DE1,0x8DE2,0x8DE3,0x8DE4,0x8DE5,0x8DE6,0x8DE7,0x8DE8,0x8DE9,0x8DEA,0x8DEB,0x8DEC,0x8DED,0x8DEE,0x8DEF,
0x8DF0,0x8DF1,0x8DF2,0x8DF3,0x8DF4,0x8DF5,0x8DF6,0x8DF7,0x8DF8,0x8DF9,0x8DFA,0x8DFB,0x8DFC,0x8E40,0x8E41,0x8E42,
0x8E43,0x8E44,0x8E45,0x8E46,0x8E47,0x8E48,0x8E49,0x8E4A,0x8E4B,0x8E4C,0x8E4D,0x8E4E,0x8E4F,0x8E50,0x8E51,0x8E52,
0x8E53,0x8E54,0x8E55,0x8E56,0x8E57,0x8E58,0x8E59,0x8E5A,0x8E5B,0x8E5C,0x8E5D,0x8E5E,0x8E5F,0x8E60,0x8E61,0x8E62,
0x8E63,0x8E64,0x8E65,0x8E66,0x8E67,0x8E68,0x8E69,0x8E6A,0x8E6B,0x8E6C,0x8E6D,0x8E6E,0x8E6F,0x8E70,0x8E71,0x8E72,
0x8E73,0x8E74,0x8E75,0x8E76,0x8E77,0x8E78,0x8E79,0x8E7A,0x8E7B,0x8E7C,0x8E7D,0x8E7E,0x8E80,0x8E81,0x8E82,0x8E83,
0x8E84,0x8E85,0x8E86,0x8E87,0x8E88,0x8E89,0x8E8A,0x8E8B,0x8E8C,0x8E8D,0x8E8E,0x8E8F,0x8E90,0x8E91,0x8E92,0x8E93,
0x8E94,0x8E95,0x8E96,0x8E97,0x8E98,0x8E99,0x8E9A,0x8E9B,0x8E9C,0x8E9D,0x8E9E,0x8E9F,0x8EA0,0x8EA1,0x8EA2,0x8EA3,
0x8EA4,0x8EA5,0x8EA6,0x8EA7,0x8EA8,0x8EA9,0x8EAA,0x8EAB,0x8EAC,0x8EAD,0x8EAE,0x8EAF,0x8EB0,0x8EB1,0x8EB2,0x8EB3,
0x8EB4,0x8EB5,0x8EB6,0x8EB7,0x8EB8,0x8EB9,0x8EBA,0x8EBB,0x8EBC,0x8EBD,0x8EBE,0x8EBF,0x8EC0,0x8EC1,0x8EC2,0x8EC3,
0x8EC4,0x8EC5,0x8EC6,0x8EC7,0x8EC8,0x8EC9,0x8ECA,0x8ECB,0x8ECC,0x8ECD,0x8ECE,0x8ECF,0x8ED0,0x8ED1,0x8ED2,0x8ED3,
0x8ED4,0x8ED5,0x8ED6,0x8ED7,0x8ED8,0x8ED9,0x8EDA,0x8EDB,0x8EDC,0x8EDD,0x8EDE,0x8EDF,0x8EE0,0x8EE1,0x8EE2,0x8EE3,
0x8EE4,0x8EE5,0x8EE6,0x8EE7,0x8EE8,0x8EE9,0x8EEA,0x8EEB,0x8EEC,0x8EED,0x8EEE,0x8EEF,0x8EF0,0x8EF1,0x8EF2,0x8EF3,
0x8EF4,0x8EF5,0x8EF6,0x8EF7,0x8EF8,0x8EF9,0x8EFA,0x8EFB,0x8EFC,0x8F40,0x8F41,0x8F42,0x8F43,0x8F44,0x8F45,0x8F46,
0x8F47,0x8F48,0x8F49,0x8F4A,0x8F4B,0x8F4C,0x8F4D,0x8F4E,0x8F4F,0x8F50,0x8F51,0x8F52,0x8F53,0x8F54,0x8F55,0x8F56,
0x8F57,0x8F58,0x8F59,0x8F5A,0x8F5B,0x8F5C,0x8F5D,0x8F5E,0x8F5F,0x8F60,0x8F61,0x8F62,0x8F63,0x8F64,0x8F65,0x8F66,
0x8F67,0x8F68,0x8F69,0x8F6A,0x8F6B,0x8F6C,0x8F6D,0x8F6E,0x8F6F,0x8F70,0x8F71,0x8F72,0x8F73,0x8F74,0x8F75,0x8F76,
0x8F77,0x8F78,0x8F79,0x8F7A,0x8F7B,0x8F7C,0x8F7D,0x8F7E,0x8F80,0x8F81,0x8F82,0x8F83,0x8F84,0x8F85,0x8F86,0x8F87,
0x8F88,0x8F89,0x8F8A,0x8F8B,0x8F8C,0x8F8D,0x8F8E,0x8F8F,0x8F90,0x8F91,0x8F92,0x8F93,0x8F94,0x8F95,0x8F96,0x8F97,
0x8F98,0x8F99,0x8F9A,0x8F9B,0x8F9C,0x8F9D,0x8F9E,0x8F9F,0x8FA0,0x8FA1,0x8FA2,0x8FA3,0x8FA4,0x8FA5,0x8FA6,0x8FA7,
0x8FA8,0x8FA9,0x8FAA,0x8FAB,0x8FAC,0x8FAD,0x8FAE,0x8FAF,0x8FB0,0x8FB1,0x8FB2,0x8FB3,0x8FB4,0x8FB5,0x8FB6,0x8FB7,
0x8FB8,0x8FB9,0x8FBA,0x8FBB,0x8FBC,0x8FBD,0x8FBE,0x8FBF,0x8FC0,0x8FC1,0x8FC2,0x8FC3,0x8FC4,0x8FC5,0x8FC6,0x8FC7,
0x8FC8,0x8FC9,0x8FCA,0x8FCB,0x8FCC,0x8FCD,0x8FCE,0x8FCF,0x8FD0,0x8FD1,0x8FD2,0x8FD3,0x8FD4,0x8FD5,0x8FD6,0x8FD7,
0x8FD8,0x8FD9,0x8FDA,0x8FDB,0x8FDC,0x8FDD,0x8FDE,0x8FDF,0x8FE0,0x8FE1,0x8FE2,0x8FE3,0x8FE4,0x8FE5,0x8FE6,0x8FE7,
0x8FE8,0x8FE9,0x8FEA,0x8FEB,0x8FEC,0x8FED,0x8FEE,0x8FEF,0x8FF0,0x8FF1,0x8FF2,0x8FF3,0x8FF4,0x8FF5,0x8FF6,0x8FF7,
0x8FF8,0x8FF9,0x8FFA,0x8FFB,0x8FFC,0x9040,0x9041,0x9042,0x9043,0x9044,0x9045,0x9046,0x9047,0x9048,0x9049,0x904A,
0x904B,0x904C,0x904D,0x904E,0x904F,0x9050,0x9051,0x9052,0x9053,0x9054,0x9055,0x9056,0x9057,0x9058,0x9059,0x905A,
0x905B,0x905C,0x905D,0x905E,0x905F,0x9060,0x9061,0x9062,0x9063,0x9064,0x9065,0x9066,0x9067,0x9068,0x9069,0x906A,
0x906B,0x906C,0x906D,0x906E,0x906F,0x9070,0x9071,0x9072,0x9073,0x9074,0x9075,0x9076,0x9077,0x9078,0x9079,0x907A,
0x907B,0x907C,0x907D,0x907E,0x9080,0x9081,0x9082,0x9083,0x9084,0x9085,0x9086,0x9087,0x9088,0x9089,0x908A,0x908B,
0x908C,0x908D,0x908E,0x908F,0x9090,0x9091,0x9092,0x9093,0x9094,0x9095,0x9096,0x9097,0x9098,0x9099,0x909A,0x909B,
0x909C,0x909D,0x909E,0x909F,0x90A0,0x90A1,0x90A2,0x90A3,0x90A4,0x90A5,0x90A6,0x90A7,0x90A8,0x90A9,0x90AA,0x90AB,
0x90AC,0x90AD,0x90AE,0x90AF,0x90B0,0x90B1,0x90B2,0x90B3,0x90B4,0x90B5,0x90B6,0x90B7,0x90B8,0x90B9,0x90BA,0x90BB,
0x90BC,0x90BD,0x90BE,0x90BF,0x90C0,0x90C1,0x90C2,0x90C3,0x90C4,0x90C5,0x90C6,0x90C7,0x90C8,0x90C9,0x90CA,0x90CB,
0x90CC,0x90CD,0x90CE,0x90CF,0x90D0,0x90D1,0x90D2,0x90D3,0x90D4,0x90D5,0x90D6,0x90D7,0x90D8,0x90D9,0x90DA,0x90DB,
0x90DC,0x90DD,0x90DE,0x90DF,0x90E0,0x90E1,0x90E2,0x90E3,0x90E4,0x90E5,0x90E6,0x90E7,0x90E8,0x90E9,0x90EA,0x90EB,
0x90EC,0x90ED,0x90EE,0x90EF,0x90F0,0x90F1,0x90F2,0x90F3,0x90F4,0x90F5,0x90F6,0x90F7,0x90F8,0x90F9,0x90FA,0x90FB,
0x90FC,0x9140,0x9141,0x9142,0x9143,0x9144,0x9145,0x9146,0x9147,0x9148,0x9149,0x914A,0x914B,0x914C,0x914D,0x914E,
0x914F,0x9150,0x9151,0x9152,0x9153,0x9154,0x9155,0x9156,0x9157,0x9158,0x9159,0x915A,0x915B,0x915C,0x915D,0x915E,
0x915F,0x9160,0x9161,0x9162,0x9163,0x9164,0x9165,0x9166,0x9167,0x9168,0x9169,0x916A,0x916B,0x916C,0x916D,0x916E,
0x916F,0x9170,0x9171,0x9172,0x9173,0x9174,0x9175,0x9176,0x9177,0x9178,0x9179,0x917A,0x917B,0x917C,0x917D,0x917E,
0x9180,0x9181,0x9182,0x9183,0x9184,0x9185,0x9186,0x9187,0x9188,0x9189,0x918A,0x918B,0x918C,0x918D,0x918E,0x918F,
0x9190,0x9191,0x9192,0x9193,0x9194,0x9195,0x9196,0x9197,0x9198,0x9199,0x919A,0x919B,0x919C,0x919D,0x919E,0x919F,
0x91A0,0x91A1,0x91A2,0x91A3,0x91A4,0x91A5,0x91A6,0x91A7,0x91A8,0x91A9,0x91AA,0x91AB,0x91AC,0x91AD,0x91AE,0x91AF,
0x91B0,0x91B1,0x91B2,0x91B3,0x91B4,0x91B5,0x91B6,0x91B7,0x91B8,0x91B9,0x91BA,0x91BB,0x91BC,0x91BD,0x91BE,0x91BF,
0x91C0,0x91C1,0x91C2,0x91C3,0x91C4,0x91C5,0x91C6,0x91C7,0x91C8,0x91C9,0x91CA,0x91CB,0x91CC,0x91CD,0x91CE,0x91CF,
0x91D0,0x91D1,0x91D2,0x91D3,0x91D4,0x91D5,0x91D6,0x91D7,0x91D8,0x91D9,0x91DA,0x91DB,0x91DC,0x91DD,0x91DE,0x91DF,
0x91E0,0x91E1,0x91E2,0x91E3,0x91E4,0x91E5,0x91E6,0x91E7,0x91E8,0x91E9,0x91EA,0x91EB,0x91EC,0x91ED,0x91EE,0x91EF,
0x91F0,0x91F1,0x91F2,0x91F3,0x91F4,0x91F5,0x91F6,0x91F7,0x91F8,0x91F9,0x91FA,0x91FB,0x91FC,0x9240,0x9241,0x9242,
0x9243,0x9244,0x9245,0x9246,0x9247,0x9248,0x9249,0x924A,0x924B,0x924C,0x924D,0x924E,0x924F,0x9250,0x9251,0x9252,
0x9253,0x9254,0x9255,0x9256,0x9257,0x9258,0x9259,0x925A,0x925B,0x925C,0x925D,0x925E,0x925F,0x9260,0x9261,0x9262,
0x9263,0x9264,0x9265,0x9266,0x9267,0x9268,0x9269,0x926A,0x926B,0x926C,0x926D,0x926E,0x926F,0x9270,0x9271,0x9272,
0x9273,0x9274,0x9275,0x9276,0x9277,0x9278,0x9279,0x927A,0x927B,0x927C,0x927D,0x927E,0x9280,0x9281,0x9282,0x9283,
0x9284,0x9285,0x9286,0x9287,0x9288,0x9289,0x928A,0x928B,0x928C,0x928D,0x928E,0x928F,0x9290,0x9291,0x9292,0x9293,
0x9294,0x9295,0x9296,0x9297,0x9298,0x9299,0x929A,0x929B,0x929C,0x929D,0x929E,0x929F,0x92A0,0x92A1,0x92A2,0x92A3,
0x92A4,0x92A5,0x92A6,0x92A7,0x92A8,0x92A9,0x92AA,0x92AB,0x92AC,0x92AD,0x92AE,0x92AF,0x92B0,0x92B1,0x92B2,0x92B3,
0x92B4,0x92B5,0x92B6,0x92B7,0x92B8,0x92B9,0x92BA,0x92BB,0x92BC,0x92BD,0x92BE,0x92BF,0x92C0,0x92C1,0x92C2,0x92C3,
0x92C4,0x92C5,0x92C6,0x92C7,0x92C8,0x92C9,0x92CA,0x92CB,0x92CC,0x92CD,0x92CE,0x92CF,0x92D0,0x92D1,0x92D2,0x92D3,
0x92D4,0x92D5,0x92D6,0x92D7,0x92D8,0x92D9,0x92DA,0x92DB,0x92DC,0x92DD,0x92DE,0x92DF,0x92E0,0x92E1,0x92E2,0x92E3,
0x92E4,0x92E5,0x92E6,0x92E7,0x92E8,0x92E9,0x92EA,0x92EB,0x92EC,0x92ED,0x92EE,0x92EF,0x92F0,0x92F1,0x92F2,0x92F3,
0x92F4,0x92F5,0x92F6,0x92F7,0x92F8,0x92F9,0x92FA,0x92FB,0x92FC,0x9340,0x9341,0x9342,0x9343,0x9344,0x9345,0x9346,
0x9347,0x9348,0x9349,0x934A,0x934B,0x934C,0x934D,0x934E,0x934F,0x9350,0x9351,0x9352,0x9353,0x9354,0x9355,0x9356,
0x9357,0x9358,0x9359,0x935A,0x935B,0x935C,0x935D,0x935E,0x935F,0x9360,0x9361,0x9362,0x9363,0x9364,0x9365,0x9366,
0x9367,0x9368,0x9369,0x936A,0x936B,0x936C,0x936D,0x936E,0x936F,0x9370,0x9371,0x9372,0x9373,0x9374,0x9375,0x9376,
0x9377,0x9378,0x9379,0x937A,0x937B,0x937C,0x937D,0x937E,0x9380,0x9381,0x9382,0x9383,0x9384,0x9385,0x9386,0x9387,
0x9388,0x9389,0x938A,0x938B,0x938C,0x938D,0x938E,0x938F,0x9390,0x9391,0x9392,0x9393,0x9394,0x9395,0x9396,0x9397,
0x9398,0x9399,0x939A,0x939B,0x939C,0x939D,0x939E,0x939F,0x93A0,0x93A1,0x93A2,0x93A3,0x93A4,0x93A5,0x93A6,0x93A7,
0x93A8,0x93A9,0x93AA,0x93AB,0x93AC,0x93AD,0x93AE,0x93AF,0x93B0,0x93B1,0x93B2,0x93B3,0x93B4,0x93B5,0x93B6,0x93B7,
0x93B8,0x93B9,0x93BA,0x93BB,0x93BC,0x93BD,0x93BE,0x93BF,0x93C0,0x93C1,0x93C2,0x93C3,0x93C4,0x93C5,0x93C6,0x93C7,
0x93C8,0x93C9,0x93CA,0x93CB,0x93CC,0x93CD,0x93CE,0x93CF,0x93D0,0x93D1,0x93D2,0x93D3,0x93D4,0x93D5,0x93D6,0x93D7,
0x93D8,0x93D9,0x93DA,0x93DB,0x93DC,0x93DD,0x93DE,0x93DF,0x93E0,0x93E1,0x93E2,0x93E3,0x93E4,0x93E5,0x93E6,0x93E7,
0x93E8,0x93E9,0x93EA,0x93EB,0x93EC,0x93ED,0x93EE,0x93EF,0x93F0,0x93F1,0x93F2,0x93F3,0x93F4,0x93F5,0x93F6,0x93F7,
0x93F8,0x93F9,0x93FA,0x93FB,0x93FC,0x9440,0x9441,0x9442,0x9443,0x9444,0x9445,0x9446,0x9447,0x9448,0x9449,0x944A,
0x944B,0x944C,0x944D,0x944E,0x944F,0x9450,0x9451,0x9452,0x9453,0x9454,0x9455,0x9456,0x9457,0x9458,0x9459,0x945A,
0x945B,0x945C,0x945D,0x945E,0x945F,0x9460,0x9461,0x9462,0x9463,0x9464,0x9465,0x9466,0x9467,0x9468,0x9469,0x946A,
0x946B,0x946C,0x946D,0x946E,0x946F,0x9470,0x9471,0x9472,0x9473,0x9474,0x9475,0x9476,0x9477,0x9478,0x9479,0x947A,
0x947B,0x947C,0x947D,0x947E,0x9480,0x9481,0x9482,0x9483,0x9484,0x9485,0x9486,0x9487,0x9488,0x9489,0x948A,0x948B,
0x948C,0x948D,0x948E,0x948F,0x9490,0x9491,0x9492,0x9493,0x9494,0x9495,0x9496,0x9497,0x9498,0x9499,0x949A,0x949B,
0x949C,0x949D,0x949E,0x949F,0x94A0,0x94A1,0x94A2,0x94A3,0x94A4,0x94A5,0x94A6,0x94A7,0x94A8,0x94A9,0x94AA,0x94AB,
0x94AC,0x94AD,0x94AE,0x94AF,0x94B0,0x94B1,0x94B2,0x94B3,0x94B4,0x94B5,0x94B6,0x94B7,0x94B8,0x94B9,0x94BA,0x94BB,
0x94BC,0x94BD,0x94BE,0x94BF,0x94C0,0x94C1,0x94C2,0x94C3,0x94C4,0x94C5,0x94C6,0x94C7,0x94C8,0x94C9,0x94CA,0x94CB,
0x94CC,0x94CD,0x94CE,0x94CF,0x94D0,0x94D1,0x94D2,0x94D3,0x94D4,0x94D5,0x94D6,0x94D7,0x94D8,0x94D9,0x94DA,0x94DB,
0x94DC,0x94DD,0x94DE,0x94DF,0x94E0,0x94E1,0x94E2,0x94E3,0x94E4,0x94E5,0x94E6,0x94E7,0x94E8,0x94E9,0x94EA,0x94EB,
0x94EC,0x94ED,0x94EE,0x94EF,0x94F0,0x94F1,0x94F2,0x94F3,0x94F4,0x94F5,0x94F6,0x94F7,0x94F8,0x94F9,0x94FA,0x94FB,
0x94FC,0x9540,0x9541,0x9542,0x9543,0x9544,0x9545,0x9546,0x9547,0x9548,0x9549,0x954A,0x954B,0x954C,0x954D,0x954E,
0x954F,0x9550,0x9551,0x9552,0x9553,0x9554,0x9555,0x9556,0x9557,0x9558,0x9559,0x955A,0x955B,0x955C,0x955D,0x955E,
0x955F,0x9560,0x9561,0x9562,0x9563,0x9564,0x9565,0x9566,0x9567,0x9568,0x9569,0x956A,0x956B,0x956C,0x956D,0x956E,
0x956F,0x9570,0x9571,0x9572,0x9573,0x9574,0x9575,0x9576,0x9577,0x9578,0x9579,0x957A,0x957B,0x957C,0x957D,0x957E,
0x9580,0x9581,0x9582,0x9583,0x9584,0x9585,0x9586,0x9587,0x9588,0x9589,0x958A,0x958B,0x958C,0x958D,0x958E,0x958F,
0x9590,0x9591,0x9592,0x9593,0x9594,0x9595,0x9596,0x9597,0x9598,0x9599,0x959A,0x959B,0x959C,0x959D,0x959E,0x959F,
0x95A0,0x95A1,0x95A2,0x95A3,0x95A4,0x95A5,0x95A6,0x95A7,0x95A8,0x95A9,0x95AA,0x95AB,0x95AC,0x95AD,0x95AE,0x95AF,
0x95B0,0x95B1,0x95B2,0x95B3,0x95B4,0x95B5,0x95B6,0x95B7,0x95B8,0x95B9,0x95BA,0x95BB,0x95BC,0x95BD,0x95BE,0x95BF,
0x95C0,0x95C1,0x95C2,0x95C3,0x95C4,0x95C5,0x95C6,0x95C7,0x95C8,0x95C9,0x95CA,0x95CB,0x95CC,0x95CD,0x95CE,0x95CF,
0x95D0,0x95D1,0x95D2,0x95D3,0x95D4,0x95D5,0x95D6,0x95D7,0x95D8,0x95D9,0x95DA,0x95DB,0x95DC,0x95DD,0x95DE,0x95DF,
0x95E0,0x95E1,0x95E2,0x95E3,0x95E4,0x95E5,0x95E6,0x95E7,0x95E8,0x95E9,0x95EA,0x95EB,0x95EC,0x95ED,0x95EE,0x95EF,
0x95F0,0x95F1,0x95F2,0x95F3,0x95F4,0x95F5,0x95F6,0x95F7,0x95F8,0x95F9,0x95FA,0x95FB,0x95FC,0x9640,0x9641,0x9642,
0x9643,0x9644,0x9645,0x9646,0x9647,0x9648,0x9649,0x964A,0x964B,0x964C,0x964D,0x964E,0x964F,0x9650,0x9651,0x9652,
0x9653,0x9654,0x9655,0x9656,0x9657,0x9658,0x9659,0x965A,0x965B,0x965C,0x965D,0x965E,0x965F,0x9660,0x9661,0x9662,
0x9663,0x9664,0x9665,0x9666,0x9667,0x9668,0x9669,0x966A,0x966B,0x966C,0x966D,0x966E,0x966F,0x9670,0x9671,0x9672,
0x9673,0x9674,0x9675,0x9676,0x9677,0x9678,0x9679,0x967A,0x967B,0x967C,0x967D,0x967E,0x9680,0x9681,0x9682,0x9683,
0x9684,0x9685,0x9686,0x9687,0x9688,0x9689,0x968A,0x968B,0x968C,0x968D,0x968E,0x968F,0x9690,0x9691,0x9692,0x9693,
0x9694,0x9695,0x9696,0x9697,0x9698,0x9699,0x969A,0x969B,0x969C,0x969D,0x969E,0x969F,0x96A0,0x96A1,0x96A2,0x96A3,
0x96A4,0x96A5,0x96A6,0x96A7,0x96A8,0x96A9,0x96AA,0x96AB,0x96AC,0x96AD,0x96AE,0x96AF,0x96B0,0x96B1,0x96B2,0x96B3,
0x96B4,0x96B5,0x96B6,0x96B7,0x96B8,0x96B9,0x96BA,0x96BB,0x96BC,0x96BD,0x96BE,0x96BF,0x96C0,0x96C1,0x96C2,0x96C3,
0x96C4,0x96C5,0x96C6,0x96C7,0x96C8,0x96C9,0x96CA,0x96CB,0x96CC,0x96CD,0x96CE,0x96CF,0x96D0,0x96D1,0x96D2,0x96D3,
0x96D4,0x96D5,0x96D6,0x96D7,0x96D8,0x96D9,0x96DA,0x96DB,0x96DC,0x96DD,0x96DE,0x96DF,0x96E0,0x96E1,0x96E2,0x96E3,
0x96E4,0x96E5,0x96E6,0x96E7,0x96E8,0x96E9,0x96EA,0x96EB,0x96EC,0x96ED,0x96EE,0x96EF,0x96F0,0x96F1,0x96F2,0x96F3,
0x96F4,0x96F5,0x96F6,0x96F7,0x96F8,0x96F9,0x96FA,0x96FB,0x96FC,0x9740,0x9741,0x9742,0x9743,0x9744,0x9745,0x9746,
0x9747,0x9748,0x9749,0x974A,0x974B,0x974C,0x974D,0x974E,0x974F,0x9750,0x9751,0x9752,0x9753,0x9754,0x9755,0x9756,
0x9757,0x9758,0x9759,0x975A,0x975B,0x975C,0x975D,0x975E,0x975F,0x9760,0x9761,0x9762,0x9763,0x9764,0x9765,0x9766,
0x9767,0x9768,0x9769,0x976A,0x976B,0x976C,0x976D,0x976E,0x976F,0x9770,0x9771,0x9772,0x9773,0x9774,0x9775,0x9776,
0x9777,0x9778,0x9779,0x977A,0x977B,0x977C,0x977D,0x977E,0x9780,0x9781,0x9782,0x9783,0x9784,0x9785,0x9786,0x9787,
0x9788,0x9789,0x978A,0x978B,0x978C,0x978D,0x978E,0x978F,0x9790,0x9791,0x9792,0x9793,0x9794,0x9795,0x9796,0x9797,
0x9798,0x9799,0x979A,0x979B,0x979C,0x979D,0x979E,0x979F,0x97A0,0x97A1,0x97A2,0x97A3,0x97A4,0x97A5,0x97A6,0x97A7,
0x97A8,0x97A9,0x97AA,0x97AB,0x97AC,0x97AD,0x97AE,0x97AF,0x97B0,0x97B1,0x97B2,0x97B3,0x97B4,0x97B5,0x97B6,0x97B7,
0x97B8,0x97B9,0x97BA,0x97BB,0x97BC,0x97BD,0x97BE,0x97BF,0x97C0,0x97C1,0x97C2,0x97C3,0x97C4,0x97C5,0x97C6,0x97C7,
0x97C8,0x97C9,0x97CA,0x97CB,0x97CC,0x97CD,0x97CE,0x97CF,0x97D0,0x97D1,0x97D2,0x97D3,0x97D4,0x97D5,0x97D6,0x97D7,
0x97D8,0x97D9,0x97DA,0x97DB,0x97DC,0x97DD,0x97DE,0x97DF,0x97E0,0x97E1,0x97E2,0x97E3,0x97E4,0x97E5,0x97E6,0x97E7,
0x97E8,0x97E9,0x97EA,0x97EB,0x97EC,0x97ED,0x97EE,0x97EF,0x97F0,0x97F1,0x97F2,0x97F3,0x97F4,0x97F5,0x97F6,0x97F7,
0x97F8,0x97F9,0x97FA,0x97FB,0x97FC,0x9840,0x9841,0x9842,0x9843,0x9844,0x9845,0x9846,0x9847,0x9848,0x9849,0x984A,
0x984B,0x984C,0x984D,0x984E,0x984F,0x9850,0x9851,0x9852,0x9853,0x9854,0x9855,0x9856,0x9857,0x9858,0x9859,0x985A,
0x985B,0x985C,0x985D,0x985E,0x985F,0x9860,0x9861,0x9862,0x9863,0x9864,0x9865,0x9866,0x9867,0x9868,0x9869,0x986A,
0x986B,0x986C,0x986D,0x986E,0x986F,0x9870,0x9871,0x9872,0x989F,0x98A1,0x98A2,0x98A4,0x98A5,0x98A6,0x98A8,0x98A9,
0x98AA,0x98AB,0x98AC,0x98AD,0x98AE,0x98AF,0x98B0,0x98B1,0x98B2,0x98B3,0x98B4,0x98B5,0x98B6,0x98B7,0x98B9,0x98BA,
0x98BB,0x98BC,0x98BD,0x98BE,0x98BF,0x98C0,0x98C1,0x98C3,0x98C5,0x98C6,0x98C7,0x98C8,0x98C9,0x98CA,0x98CC,0x98CD,
0x98CE,0x98CF,0x98D0,0x98D1,0x98D2,0x98D4,0x98D5,0x98D6,0x98D7,0x98D8,0x98DA,0x98DC,0x98DD,0x98DE,0x98DF,0x98E0,
0x98E2,0x98E3,0x98E4,0x98E5,0x98E6,0x98E8,0x98E9,0x98EA,0x98EB,0x98EC,0x98ED,0x98EF,0x98F0,0x98F1,0x98F4,0x98F5,
0x98F6,0x98F7,0x98F8,0x98F9,0x98FA,0x98FC,0x9942,0x9943,0x9944,0x9945,0x9946,0x9947,0x9948,0x994A,0x994C,0x994D,
0x994E,0x994F,0x9950,0x9951,0x9953,0x9954,0x9956,0x9958,0x9959,0x995A,0x995B,0x995C,0x995D,0x995E,0x995F,0x9960,
0x9961,0x9962,0x9963,0x9964,0x9965,0x9967,0x9968,0x996C,0x9970,0x9972,0x9974,0x9975,0x9976,0x9977,0x9979,0x997A,
0x997B,0x997C,0x997D,0x997E,0x9980,0x9981,0x9982,0x9983,0x9986,0x9987,0x9988,0x9989,0x998A,0x998B,0x998C,0x998D,
0x998E,0x998F,0x9991,0x9992,0x9993,0x9994,0x9997,0x9998,0x9999,0x999A,0x999B,0x999C,0x999E,0x999F,0x99A1,0x99A2,
0x99A3,0x99A4,0x99A5,0x99A6,0x99A7,0x99A8,0x99AA,0x99AB,0x99AC,0x99AD,0x99AE,0x99B0,0x99B1,0x99B2,0x99B3,0x99B4,
0x99B6,0x99B7,0x99B8,0x99B9,0x99BD,0x99BE,0x99BF,0x99C0,0x99C1,0x99C2,0x99C3,0x99C4,0x99C5,0x99C7,0x99C8,0x99C9,
0x99CA,0x99CB,0x99CC,0x99CD,0x99CE,0x99D0,0x99D1,0x99D2,0x99D3,0x99D4,0x99D5,0x99D6,0x99D7,0x99D8,0x99DA,0x99DB,
0x99DD,0x99DF,0x99E1,0x99E3,0x99E4,0x99E5,0x99E6,0x99E7,0x99E8,0x99E9,0x99EA,0x99EC,0x99ED,0x99EF,0x99F0,0x99F1,
0x99F2,0x99F4,0x99F5,0x99F7,0x99F8,0x99F9,0x99FA,0x99FB,0x99FC,0x9A40,0x9A41,0x9A42,0x9A44,0x9A45,0x9A46,0x9A4B,
0x9A4C,0x9A4D,0x9A4F,0x9A50,0x9A51,0x9A53,0x9A54,0x9A56,0x9A58,0x9A5B,0x9A5C,0x9A5D,0x9A5E,0x9A60,0x9A61,0x9A62,
0x9A63,0x9A64,0x9A65,0x9A66,0x9A67,0x9A68,0x9A69,0x9A6A,0x9A6B,0x9A6C,0x9A6D,0x9A6E,0x9A71,0x9A73,0x9A74,0x9A75,
0x9A76,0x9A7A,0x9A7B,0x9A7D,0x9A7E,0x9A80,0x9A81,0x9A82,0x9A83,0x9A84,0x9A85,0x9A86,0x9A8B,0x9A8C,0x9A8D,0x9A8E,
0x9A8F,0x9A90,0x9A91,0x9A92,0x9A93,0x9A95,0x9A96,0x9A97,0x9A98,0x9A99,0x9A9A,0x9A9B,0x9A9C,0x9A9D,0x9A9F,0x9AA0,
0x9AA1,0x9AA2,0x9AA3,0x9AA4,0x9AA5,0x9AA6,0x9AA7,0x9AA8,0x9AAA,0x9AAB,0x9AAC,0x9AAD,0x9AAE,0x9AAF,0x9AB0,0x9AB1,
0x9AB4,0x9AB7,0x9AB8,0x9AB9,0x9ABA,0x9ABC,0x9ABD,0x9ABE,0x9ABF,0x9AC3,0x9AC4,0x9AC5,0x9AC6,0x9AC8,0x9AC9,0x9ACA,
0x9ACB,0x9ACD,0x9AD0,0x9AD1,0x9AD2,0x9AD3,0x9AD4,0x9AD6,0x9AD7,0x9AD8,0x9ADC,0x9ADE,0x9ADF,0x9AE0,0x9AE1,0x9AE2,
0x9AE3,0x9AE4,0x9AE5,0x9AE6,0x9AE7,0x9AEA,0x9AEC,0x9AED,0x9AEE,0x9AEF,0x9AF1,0x9AF2,0x9AF3,0x9AF5,0x9AF6,0x9AF7,
0x9AF8,0x9AF9,0x9AFA,0x9AFB,0x9B40,0x9B41,0x9B43,0x9B46,0x9B47,0x9B49,0x9B4B,0x9B4C,0x9B4D,0x9B4E,0x9B4F,0x9B50,
0x9B54,0x9B55,0x9B57,0x9B58,0x9B5A,0x9B5C,0x9B5D,0x9B5E,0x9B63,0x9B64,0x9B67,0x9B68,0x9B6A,0x9B6D,0x9B72,0x9B73,
0x9B74,0x9B77,0x9B78,0x9B7A,0x9B7B,0x9B7E,0x9B82,0x9B83,0x9B84,0x9B85,0x9B86,0x9B87,0x9B89,0x9B8B,0x9B8C,0x9B8D,
0x9B8E,0x9B8F,0x9B90,0x9B91,0x9B92,0x9B93,0x9B94,0x9B95,0x9B96,0x9B97,0x9B98,0x9B99,0x9B9A,0x9B9B,0x9B9D,0x9B9E,
0x9BA0,0x9BA2,0x9BA6,0x9BA8,0x9BAB,0x9BAC,0x9BAF,0x9BB0,0x9BB3,0x9BB5,0x9BB8,0x9BB9,0x9BBB,0x9BBC,0x9BBD,0x9BBE,
0x9BC0,0x9BC1,0x9BC3,0x9BC6,0x9BC7,0x9BCA,0x9BCF,0x9BD3,0x9BD4,0x9BD5,0x9BD7,0x9BD9,0x9BDC,0x9BDE,0x9BDF,0x9BE2,
0x9BE4,0x9BE5,0x9BE6,0x9BE7,0x9BE8,0x9BEA,0x9BED,0x9BEE,0x9BEF,0x9BF0,0x9BF1,0x9BF2,0x9BF3,0x9BF6,0x9BF8,0x9BF9,
0x9BFA,0x9BFB,0x9BFC,0x9C40,0x9C41,0x9C43,0x9C44,0x9C45,0x9C47,0x9C48,0x9C49,0x9C4B,0x9C4C,0x9C4D,0x9C4E,0x9C52,
0x9C53,0x9C54,0x9C55,0x9C56,0x9C57,0x9C58,0x9C5B,0x9C5C,0x9C5D,0x9C5E,0x9C61,0x9C62,0x9C64,0x9C66,0x9C67,0x9C68,
0x9C69,0x9C6A,0x9C6C,0x9C6D,0x9C6E,0x9C70,0x9C71,0x9C72,0x9C73,0x9C75,0x9C76,0x9C78,0x9C79,0x9C7A,0x9C7B,0x9C7C,
0x9C7D,0x9C80,0x9C81,0x9C82,0x9C83,0x9C84,0x9C85,0x9C89,0x9C8A,0x9C8B,0x9C8C,0x9C8D,0x9C8F,0x9C91,0x9C92,0x9C93,
0x9C94,0x9C95,0x9C96,0x9C97,0x9C98,0x9C99,0x9C9B,0x9C9C,0x9C9D,0x9C9E,0x9C9F,0x9CA0,0x9CA1,0x9CA4,0x9CA5,0x9CA6,
0x9CA7,0x9CA8,0x9CAA,0x9CAB,0x9CAC,0x9CAF,0x9CB0,0x9CB1,0x9CB2,0x9CB3,0x9CB7,0x9CB8,0x9CB9,0x9CBA,0x9CBC,0x9CBE,
0x9CBF,0x9CC1,0x9CC2,0x9CC3,0x9CC4,0x9CC5,0x9CC6,0x9CC7,0x9CC8,0x9CC9,0x9CCA,0x9CCC,0x9CCD,0x9CCE,0x9CCF,0x9CD0,
0x9CD1,0x9CD2,0x9CD3,0x9CD4,0x9CD6,0x9CD7,0x9CD8,0x9CDA,0x9CDB,0x9CDC,0x9CDD,0x9CDE,0x9CDF,0x9CE0,0x9CE1,0x9CE3,
0x9CE4,0x9CE5,0x9CE6,0x9CE7,0x9CE9,0x9CEA,0x9CEB,0x9CED,0x9CEE,0x9CEF,0x9CF0,0x9CF1,0x9CF2,0x9CF3,0x9CF4,0x9CF6,
0x9CF7,0x9CF8,0x9CF9,0x9CFA,0x9CFB,0x9D41,0x9D42,0x9D43,0x9D44,0x9D45,0x9D47,0x9D49,0x9D4A,0x9D4B,0x9D4C,0x9D4D,
0x9D4E,0x9D4F,0x9D50,0x9D52,0x9D53,0x9D55,0x9D57,0x9D58,0x9D5C,0x9D5E,0x9D60,0x9D61,0x9D63,0x9D64,0x9D65,0x9D66,
0x9D67,0x9D68,0x9D69,0x9D6A,0x9D6B,0x9D6D,0x9D6E,0x9D6F,0x9D70,0x9D71,0x9D72,0x9D73,0x9D74,0x9D77,0x9D78,0x9D79,
0x9D7A,0x9D7C,0x9D80,0x9D82,0x9D84,0x9D85,0x9D86,0x9D87,0x9D88,0x9D89,0x9D8A,0x9D8C,0x9D8D,0x9D8E,0x9D90,0x9D91,
0x9D93,0x9D94,0x9D95,0x9D96,0x9D98,0x9D9A,0x9D9B,0x9D9D,0x9D9E,0x9D9F,0x9DA1,0x9DA2,0x9DA3,0x9DA5,0x9DA6,0x9DA7,
0x9DAA,0x9DAB,0x9DAC,0x9DAD,0x9DAE,0x9DB0,0x9DB1,0x9DB2,0x9DB3,0x9DB4,0x9DB5,0x9DB9,0x9DBA,0x9DBD,0x9DBE,0x9DBF,
0x9DC1,0x9DC2,0x9DC3,0x9DC4,0x9DC5,0x9DC6,0x9DC7,0x9DC8,0x9DC9,0x9DCA,0x9DCB,0x9DCC,0x9DCD,0x9DCE,0x9DCF,0x9DD0,
0x9DD3,0x9DD6,0x9DD7,0x9DD8,0x9DDB,0x9DDC,0x9DDD,0x9DDF,0x9DE0,0x9DE1,0x9DE2,0x9DE3,0x9DE5,0x9DE6,0x9DE7,0x9DE8,
0x9DEA,0x9DEB,0x9DEC,0x9DED,0x9DEE,0x9DEF,0x9DF0,0x9DF2,0x9DF3,0x9DF4,0x9DF5,0x9DF6,0x9DF7,0x9DF8,0x9DF9,0x9DFA,
0x9DFB,0x9DFC,0x9E40,0x9E41,0x9E42,0x9E43,0x9E44,0x9E45,0x9E47,0x9E48,0x9E49,0x9E4B,0x9E4E,0x9E4F,0x9E51,0x9E52,
0x9E53,0x9E54,0x9E57,0x9E58,0x9E59,0x9E5A,0x9E5B,0x9E5C,0x9E5D,0x9E5F,0x9E60,0x9E61,0x9E62,0x9E64,0x9E65,0x9E67,
0x9E68,0x9E6A,0x9E6B,0x9E6C,0x9E6D,0x9E6F,0x9E71,0x9E72,0x9E73,0x9E77,0x9E78,0x9E79,0x9E7A,0x9E7E,0x9E80,0x9E81,
0x9E82,0x9E83,0x9E85,0x9E86,0x9E87,0x9E88,0x9E89,0x9E8A,0x9E8B,0x9E8C,0x9E8D,0x9E8F,0x9E90,0x9E91,0x9E93,0x9E97,
0x9E98,0x9E99,0x9E9A,0x9E9D,0x9E9E,0x9EA0,0x9EA1,0x9EA3,0x9EA5,0x9EA6,0x9EA7,0x9EA8,0x9EA9,0x9EAA,0x9EAB,0x9EAC,
0x9EAD,0x9EAE,0x9EB1,0x9EB2,0x9EB3,0x9EB4,0x9EB5,0x9EB6,0x9EB8,0x9EB9,0x9EBB,0x9EBD,0x9EBE,0x9EC0,0x9EC1,0x9EC4,
0x9EC5,0x9EC6,0x9EC7,0x9EC8,0x9EC9,0x9ECB,0x9ECF,0x9ED0,0x9ED2,0x9ED4,0x9ED5,0x9ED6,0x9ED8,0x9ED9,0x9EDB,0x9EDC,
0x9EE0,0x9EE2,0x9EE7,0x9EE9,0x9EEA,0x9EEB,0x9EEC,0x9EED,0x9EF0,0x9EF1,0x9EF2,0x9EF3,0x9EF4,0x9EF5,0x9EF7,0x9EF8,
0x9EFA,0x9EFB,0x9EFC,0x9F40,0x9F42,0x9F43,0x9F44,0x9F45,0x9F47,0x9F48,0x9F4A,0x9F4B,0x9F4C,0x9F4D,0x9F4E,0x9F4F,
0x9F51,0x9F52,0x9F53,0x9F54,0x9F57,0x9F58,0x9F5A,0x9F5B,0x9F5E,0x9F60,0x9F61,0x9F62,0x9F63,0x9F64,0x9F66,0x9F6B,
0x9F6F,0x9F72,0x9F73,0x9F75,0x9F76,0x9F77,0x9F78,0x9F7A,0x9F7B,0x9F7C,0x9F7D,0x9F7E,0x9F80,0x9F81,0x9F86,0x9F87,
0x9F88,0x9F8A,0x9F8B,0x9F8E,0x9F8F,0x9F90,0x9F93,0x9F94,0x9F95,0x9F97,0x9F98,0x9F99,0x9F9C,0x9F9E,0x9FA0,0x9FA1,
0x9FA3,0x9FA5,0x9FA6,0x9FA8,0x9FA9,0x9FAA,0x9FAB,0x9FAD,0x9FAE,0x9FAF,0x9FB0,0x9FB1,0x9FB2,0x9FB4,0x9FB5,0x9FB6,
0x9FB7,0x9FB8,0x9FB9,0x9FBA,0x9FBC,0x9FBD,0x9FBE,0x9FBF,0x9FC0,0x9FC1,0x9FC2,0x9FC4,0x9FC5,0x9FC6,0x9FC7,0x9FC8,
0x9FC9,0x9FCA,0x9FCC,0x9FCD,0x9FCE,0x9FD0,0x9FD1,0x9FD2,0x9FD3,0x9FD4,0x9FD5,0x9FD6,0x9FD7,0x9FD9,0x9FDA,0x9FDC,
0x9FDD,0x9FDE,0x9FDF,0x9FE0,0x9FE1,0x9FE2,0x9FE4,0x9FE5,0x9FE6,0x9FE8,0x9FE9,0x9FEA,0x9FEB,0x9FEC,0x9FEE,0x9FF1,
0x9FF2,0x9FF3,0x9FF5,0x9FF6,0x9FF7,0x9FF8,0x9FF9,0x9FFA,0x9FFB,0x9FFC,0xE040,0xE041,0xE046,0xE048,0xE049,0xE04A,
0xE04B,0xE04E,0xE04F,0xE053,0xE054,0xE055,0xE056,0xE057,0xE059,0xE05A,0xE05B,0xE05C,0xE05E,0xE05F,0xE061,0xE062,
0xE063,0xE064,0xE065,0xE068,0xE069,0xE06A,0xE06B,0xE06C,0xE06D,0xE06E,0xE06F,0xE070,0xE073,0xE074,0xE075,0xE076,
0xE077,0xE078,0xE079,0xE07A,0xE07B,0xE07C,0xE07D,0xE07E,0xE080,0xE081,0xE082,0xE083,0xE084,0xE085,0xE086,0xE087,
0xE08A,0xE08B,0xE08D,0xE08E,0xE08F,0xE091,0xE092,0xE093,0xE094,0xE095,0xE096,0xE099,0xE09A,0xE09B,0xE09C,0xE09D,
0xE09E,0xE0A0,0xE0A2,0xE0A3,0xE0A5,0xE0A6,0xE0A7,0xE0A8,0xE0AA,0xE0AB,0xE0AC,0xE0AD,0xE0B0,0xE0B1,0xE0B2,0xE0B3,
0xE0B4,0xE0B6,0xE0B7,0xE0B8,0xE0BD,0xE0BE,0xE0C1,0xE0C2,0xE0C3,0xE0C4,0xE0C5,0xE0C7,0xE0C8,0xE0C9,0xE0CB,0xE0CD,
0xE0CE,0xE0CF,0xE0D0,0xE0D2,0xE0D3,0xE0D4,0xE0D5,0xE0D6,0xE0D7,0xE0D9,0xE0DA,0xE0DB,0xE0DC,0xE0DD,0xE0DE,0xE0DF,
0xE0E2,0xE0E4,0xE0E5,0xE0E6,0xE0E8,0xE0E9,0xE0EA,0xE0EB,0xE0ED,0xE0EE,0xE0F0,0xE0F1,0xE0F2,0xE0F3,0xE0F4,0xE0F5,
0xE0F6,0xE0F7,0xE0F8,0xE0F9,0xE0FA,0xE0FB,0xE141,0xE142,0xE143,0xE144,0xE145,0xE147,0xE149,0xE14A,0xE14D,0xE150,
0xE152,0xE153,0xE154,0xE155,0xE158,0xE15C,0xE15D,0xE15E,0xE15F,0xE160,0xE162,0xE163,0xE164,0xE165,0xE166,0xE167,
0xE16A,0xE16B,0xE16C,0xE16D,0xE16E,0xE16F,0xE170,0xE172,0xE173,0xE174,0xE175,0xE176,0xE177,0xE178,0xE179,0xE17A,
0xE17B,0xE17D,0xE17E,0xE180,0xE181,0xE182,0xE183,0xE184,0xE185,0xE186,0xE187,0xE188,0xE18A,0xE18B,0xE18C,0xE18D,
0xE18E,0xE191,0xE192,0xE193,0xE194,0xE195,0xE197,0xE19A,0xE19B,0xE19D,0xE19E,0xE19F,0xE1A1,0xE1A2,0xE1A5,0xE1A6,
0xE1A7,0xE1A8,0xE1A9,0xE1AC,0xE1AE,0xE1AF,0xE1B0,0xE1B1,0xE1B3,0xE1B4,0xE1B6,0xE1B7,0xE1B8,0xE1B9,0xE1BA,0xE1BC,
0xE1BD,0xE1BF,0xE1C0,0xE1C1,0xE1C2,0xE1C3,0xE1C4,0xE1C5,0xE1C6,0xE1C9,0xE1CA,0xE1CB,0xE1CC,0xE1CD,0xE1CE,0xE1CF,
0xE1D0,0xE1D1,0xE1D2,0xE1D3,0xE1D4,0xE1D5,0xE1D7,0xE1D8,0xE1D9,0xE1DE,0xE1E0,0xE1E1,0xE1E2,0xE1E3,0xE1E4,0xE1E5,
0xE1E6,0xE1E8,0xE1E9,0xE1EA,0xE1EC,0xE1ED,0xE1EF,0xE1F1,0xE1F2,0xE1F6,0xE1F7,0xE1F8,0xE1F9,0xE1FA,0xE1FB,0xE240,
0xE242,0xE243,0xE245,0xE247,0xE248,0xE249,0xE24A,0xE24B,0xE24C,0xE24D,0xE24E,0xE24F,0xE250,0xE251,0xE252,0xE253,
0xE255,0xE256,0xE257,0xE258,0xE25A,0xE25C,0xE25E,0xE260,0xE261,0xE262,0xE263,0xE265,0xE266,0xE267,0xE268,0xE269,
0xE26A,0xE26B,0xE26C,0xE26E,0xE270,0xE271,0xE272,0xE273,0xE274,0xE275,0xE276,0xE277,0xE279,0xE27B,0xE27C,0xE27D,
0xE27E,0xE282,0xE283,0xE284,0xE285,0xE286,0xE288,0xE28A,0xE28B,0xE28C,0xE28D,0xE28F,0xE290,0xE294,0xE295,0xE298,
0xE299,0xE29A,0xE29C,0xE29D,0xE29E,0xE29F,0xE2A0,0xE2A1,0xE2A3,0xE2A5,0xE2A6,0xE2A7,0xE2A8,0xE2A9,0xE2AA,0xE2AB,
0xE2AC,0xE2AD,0xE2AF,0xE2B0,0xE2B2,0xE2B3,0xE2B4,0xE2B5,0xE2B6,0xE2B7,0xE2B8,0xE2B9,0xE2BB,0xE2BC,0xE2BD,0xE2BE,
0xE2BF,0xE2C0,0xE2C1,0xE2C4,0xE2C5,0xE2C6,0xE2C7,0xE2CA,0xE2CC,0xE2CF,0xE2D0,0xE2D3,0xE2D4,0xE2D5,0xE2D6,0xE2D7,
0xE2D9,0xE2DA,0xE2DB,0xE2DC,0xE2DD,0xE2DF,0xE2E0,0xE2E1,0xE2E4,0xE2E5,0xE2E9,0xE2EA,0xE2EB,0xE2ED,0xE2EE,0xE2EF,
0xE2F3,0xE2F4,0xE2F6,0xE2F7,0xE2FA,0xE2FB,0xE2FC,0xE341,0xE343,0xE344,0xE345,0xE346,0xE34A,0xE34C,0xE34E,0xE34F,
0xE350,0xE352,0xE353,0xE355,0xE356,0xE357,0xE358,0xE359,0xE35A,0xE35B,0xE35C,0xE35E,0xE35F,0xE360,0xE362,0xE364,
0xE367,0xE368,0xE36A,0xE36B,0xE36D,0xE36F,0xE370,0xE372,0xE373,0xE376,0xE377,0xE378,0xE37A,0xE37D,0xE37E,0xE381,
0xE382,0xE383,0xE385,0xE386,0xE387,0xE388,0xE389,0xE38A,0xE38B,0xE38C,0xE392,0xE394,0xE395,0xE396,0xE397,0xE398,
0xE399,0xE39A,0xE39C,0xE39D,0xE39E,0xE39F,0xE3A0,0xE3A2,0xE3A3,0xE3A6,0xE3A7,0xE3A9,0xE3AA,0xE3AB,0xE3AD,0xE3AE,
0xE3AF,0xE3B1,0xE3B2,0xE3B4,0xE3B5,0xE3B8,0xE3B9,0xE3BB,0xE3BC,0xE3BE,0xE3C0,0xE3C1,0xE3C2,0xE3C3,0xE3C4,0xE3C5,
0xE3C6,0xE3C8,0xE3C9,0xE3CA,0xE3CB,0xE3CC,0xE3CE,0xE3CF,0xE3D0,0xE3D1,0xE3D4,0xE3D5,0xE3D6,0xE3D7,0xE3D9,0xE3DA,
0xE3DB,0xE3DC,0xE3DD,0xE3DE,0xE3DF,0xE3E0,0xE3E1,0xE3E3,0xE3E4,0xE3E6,0xE3E8,0xE3E9,0xE3EA,0xE3EB,0xE3EC,0xE3EE,
0xE3F1,0xE3F2,0xE3F3,0xE3F4,0xE3F5,0xE3F6,0xE3F7,0xE3F8,0xE3F9,0xE3FB,0xE3FC,0xE440,0xE441,0xE442,0xE443,0xE444,
0xE445,0xE446,0xE447,0xE448,0xE449,0xE44A,0xE44B,0xE44D,0xE44E,0xE44F,0xE450,0xE453,0xE454,0xE455,0xE458,0xE459,
0xE45A,0xE45B,0xE45C,0xE45D,0xE45E,0xE460,0xE461,0xE462,0xE463,0xE465,0xE466,0xE467,0xE468,0xE469,0xE46A,0xE46B,
0xE46C,0xE46E,0xE46F,0xE470,0xE471,0xE472,0xE473,0xE474,0xE475,0xE476,0xE477,0xE478,0xE479,0xE47A,0xE47D,0xE47E,
0xE482,0xE483,0xE484,0xE485,0xE486,0xE488,0xE489,0xE48A,0xE48C,0xE48D,0xE48E,0xE491,0xE492,0xE494,0xE495,0xE496,
0xE497,0xE499,0xE49A,0xE49B,0xE49D,0xE4A2,0xE4A3,0xE4A4,0xE4A5,0xE4A8,0xE4A9,0xE4AA,0xE4AD,0xE4B0,0xE4B1,0xE4B2,
0xE4B3,0xE4B4,0xE4B5,0xE4B6,0xE4B7,0xE4B8,0xE4BB,0xE4BC,0xE4BD,0xE4BE,0xE4BF,0xE4C1,0xE4C2,0xE4C3,0xE4C5,0xE4C8,
0xE4C9,0xE4CA,0xE4CB,0xE4CC,0xE4CD,0xE4CE,0xE4D1,0xE4D3,0xE4D4,0xE4D6,0xE4DC,0xE4DD,0xE4DE,0xE4E1,0xE4E2,0xE4E4,
0xE4E5,0xE4E6,0xE4E8,0xE4E9,0xE4EA,0xE4EC,0xE4EE,0xE4EF,0xE4F2,0xE4F3,0xE4F4,0xE4F5,0xE4F8,0xE4F9,0xE4FC,0xE540,
0xE541,0xE548,0xE549,0xE54A,0xE54B,0xE54C,0xE54D,0xE54E,0xE54F,0xE550,0xE551,0xE552,0xE553,0xE555,0xE556,0xE559,
0xE55A,0xE55C,0xE55E,0xE560,0xE561,0xE562,0xE563,0xE564,0xE566,0xE568,0xE569,0xE56A,0xE56C,0xE572,0xE576,0xE578,
0xE579,0xE57B,0xE57C,0xE580,0xE581,0xE582,0xE583,0xE584,0xE586,0xE587,0xE588,0xE589,0xE58C,0xE58D,0xE58E,0xE58F,
0xE590,0xE591,0xE592,0xE594,0xE595,0xE596,0xE597,0xE599,0xE59B,0xE59D,0xE59E,0xE59F,0xE5A2,0xE5A3,0xE5A5,0xE5AB,
0xE5AD,0xE5AF,0xE5B2,0xE5B3,0xE5B4,0xE5B6,0xE5B9,0xE5BE,0xE5BF,0xE5C2,0xE5C4,0xE5C7,0xE5C8,0xE5C9,0xE5CA,0xE5CB,
0xE5CD,0xE5CE,0xE5D0,0xE5D1,0xE5D3,0xE5D4,0xE5D6,0xE5D7,0xE5D9,0xE5DA,0xE5DC,0xE5DE,0xE5DF,0xE5E1,0xE5E2,0xE5E4,
0xE5E5,0xE5E8,0xE5E9,0xE5EB,0xE5EC,0xE5EE,0xE5EF,0xE5F1,0xE5F2,0xE5F3,0xE5F4,0xE5F5,0xE5F6,0xE5F7,0xE5F8,0xE5FB,
0xE5FC,0xE640,0xE641,0xE644,0xE645,0xE646,0xE648,0xE649,0xE64A,0xE64B,0xE64C,0xE64E,0xE652,0xE653,0xE654,0xE655,
0xE656,0xE658,0xE65B,0xE65C,0xE65D,0xE65E,0xE65F,0xE660,0xE661,0xE662,0xE663,0xE664,0xE666,0xE669,0xE66B,0xE66D,
0xE66E,0xE66F,0xE670,0xE671,0xE672,0xE673,0xE674,0xE675,0xE677,0xE678,0xE679,0xE67B,0xE67C,0xE67E,0xE680,0xE681,
0xE682,0xE683,0xE685,0xE687,0xE688,0xE68C,0xE68D,0xE68E,0xE690,0xE693,0xE695,0xE698,0xE69A,0xE69D,0xE69E,0xE6A0,
0xE6A1,0xE6A2,0xE6A3,0xE6A4,0xE6A6,0xE6A7,0xE6A8,0xE6A9,0xE6AB,0xE6AD,0xE6AE,0xE6AF,0xE6B0,0xE6B3,0xE6B7,0xE6B9,
0xE6BD,0xE6C0,0xE6C1,0xE6C2,0xE6C3,0xE6C4,0xE6C6,0xE6C7,0xE6C8,0xE6C9,0xE6CB,0xE6CC,0xE6CE,0xE6CF,0xE6D1,0xE6D2,
0xE6D3,0xE6D4,0xE6D5,0xE6D8,0xE6D9,0xE6DA,0xE6DB,0xE6DC,0xE6DE,0xE6E0,0xE6E2,0xE6E4,0xE6E7,0xE6E9,0xE6EA,0xE6EB,
0xE6EC,0xE6EE,0xE6EF,0xE6F0,0xE6F2,0xE6F4,0xE6F5,0xE6F6,0xE6F8,0xE6F9,0xE6FA,0xE6FC,0xE741,0xE742,0xE743,0xE744,
0xE745,0xE746,0xE747,0xE748,0xE749,0xE74A,0xE74B,0xE74C,0xE74E,0xE74F,0xE750,0xE752,0xE753,0xE754,0xE755,0xE757,
0xE758,0xE75A,0xE75B,0xE75C,0xE75D,0xE75E,0xE75F,0xE760,0xE761,0xE762,0xE764,0xE765,0xE766,0xE768,0xE76A,0xE76B,
0xE76C,0xE76D,0xE76E,0xE76F,0xE770,0xE771,0xE772,0xE773,0xE774,0xE777,0xE778,0xE77A,0xE780,0xE783,0xE784,0xE785,
0xE786,0xE787,0xE788,0xE789,0xE78A,0xE78B,0xE78C,0xE78D,0xE78E,0xE78F,0xE790,0xE791,0xE793,0xE794,0xE795,0xE796,
0xE797,0xE799,0xE79C,0xE79D,0xE79E,0xE79F,0xE7A0,0xE7A1,0xE7A2,0xE7A4,0xE7A8,0xE7AB,0xE7AC,0xE7AD,0xE7AE,0xE7AF,
0xE7B0,0xE7B1,0xE7B2,0xE7B3,0xE7B4,0xE7B5,0xE7B6,0xE7B7,0xE7B8,0xE7BA,0xE7BB,0xE7BE,0xE7BF,0xE7C0,0xE7C1,0xE7C2,
0xE7C4,0xE7C5,0xE7C7,0xE7CA,0xE7CB,0xE7CC,0xE7CE,0xE7D0,0xE7D1,0xE7D3,0xE7D4,0xE7D6,0xE7D7,0xE7D8,0xE7D9,0xE7DA,
0xE7DB,0xE7DD,0xE7DE,0xE7E0,0xE7E1,0xE7E2,0xE7E4,0xE7E5,0xE7E6,0xE7E7,0xE7E8,0xE7E9,0xE7EA,0xE7EB,0xE7EC,0xE7ED,
0xE7EE,0xE7EF,0xE7F0,0xE7F1,0xE7F2,0xE7F3,0xE7F4,0xE7F5,0xE7F6,0xE7F7,0xE7F8,0xE7F9,0xE7FA,0xE7FC,0xE841,0xE842,
0xE844,0xE846,0xE847,0xE849,0xE84A,0xE84C,0xE84D,0xE84E,0xE84F,0xE850,0xE851,0xE852,0xE853,0xE855,0xE856,0xE857,
0xE859,0xE85A,0xE860,0xE861,0xE863,0xE864,0xE865,0xE867,0xE868,0xE869,0xE86B,0xE86C,0xE86D,0xE86E,0xE86F,0xE870,
0xE871,0xE872,0xE873,0xE875,0xE877,0xE878,0xE87A,0xE87B,0xE87C,0xE87D,0xE87E,0xE881,0xE882,0xE883,0xE884,0xE885,
0xE887,0xE888,0xE889,0xE88B,0xE88C,0xE88D,0xE88F,0xE890,0xE891,0xE894,0xE896,0xE897,0xE899,0xE89B,0xE89C,0xE89D,
0xE89E,0xE8A0,0xE8A1,0xE8A3,0xE8A4,0xE8A5,0xE8A6,0xE8A7,0xE8A8,0xE8A9,0xE8AA,0xE8AF,0xE8B0,0xE8B2,0xE8B3,0xE8B4,
0xE8B6,0xE8B7,0xE8B9,0xE8BA,0xE8BF,0xE8C0,0xE8C1,0xE8C2,0xE8C5,0xE8C6,0xE8C7,0xE8C9,0xE8CB,0xE8CC,0xE8CE,0xE8CF,
0xE8D3,0xE8D4,0xE8D5,0xE8D6,0xE8D7,0xE8DB,0xE8DC,0xE8DD,0xE8DF,0xE8E2,0xE8E4,0xE8E5,0xE8E8,0xE8E9,0xE8ED,0xE8EE,
0xE8F1,0xE8F2,0xE8F3,0xE8F5,0xE8F6,0xE8F7,0xE8F8,0xE8FA,0xE8FB,0xE8FC,0xE940,0xE941,0xE942,0xE943,0xE944,0xE945,
0xE946,0xE94A,0xE94B,0xE94C,0xE94D,0xE94E,0xE94F,0xE950,0xE951,0xE953,0xE955,0xE957,0xE959,0xE95A,0xE95B,0xE95C,
0xE95E,0xE95F,0xE960,0xE961,0xE963,0xE964,0xE965,0xE966,0xE967,0xE969,0xE96A,0xE96B,0xE96E,0xE96F,0xE970,0xE971,
0xE973,0xE975,0xE978,0xE979,0xE97A,0xE97B,0xE97D,0xE981,0xE982,0xE983,0xE984,0xE985,0xE986,0xE987,0xE98B,0xE98D,
0xE98E,0xE98F,0xE990,0xE991,0xE992,0xE993,0xE997,0xE999,0xE99B,0xE99C,0xE99D,0xE99E,0xE9A0,0xE9A1,0xE9A2,0xE9A3,
0xE9A4,0xE9A5,0xE9A8,0xE9AA,0xE9AB,0xE9AE,0xE9AF,0xE9B0,0xE9B1,0xE9B2,0xE9B3,0xE9B4,0xE9B6,0xE9B8,0xE9BD,0xE9BE,
0xE9C4,0xE9C6,0xE9C8,0xE9C9,0xE9CB,0xE9CD,0xE9CE,0xE9D2,0xE9D3,0xE9D5,0xE9D7,0xE9D9,0xE9DA,0xE9DB,0xE9DC,0xE9DD,
0xE9E0,0xE9E4,0xE9E7,0xE9E9,0xE9EA,0xE9EB,0xE9F2,0xE9F5,0xE9FA,0xEA40,0xEA41,0xEA42,0xEA43,0xEA46,0xEA47,0xEA49,
0xEA4A,0xEA4B,0xEA50,0xEA55,0xEA56,0xEA58,0xEA5B,0xEA5D,0xEA5F,0xEA61,0xEA62,0xEA63,0xEA64,0xEA65,0xEA66,0xEA69,
0xEA6C,0xEA6D,0xEA6E,0xEA6F,0xEA71,0xEA72,0xEA73,0xEA74,0xEA78,0xEA79,0xEA7A,0xEA7D,0xEA7E,0xEA80,0xEA82,0xEA87,
0xEA88,0xEA89,0xEA8B,0xEA8C,0xEA8D,0xEA8E,0xEA91,0xEA92,0xEA93,0xEA94,0xEA95,0xEA96,0xEA97,0xEA98,0xEA99,0xEA9A,
0xEA9D,0xEAA4,0xEEEF,0xEEF0

XP+SP3
IE 8.0601.18702
です。